Tema: Straffens etikk
Foredragsholder: Terje Emil Fredwall. Førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning, Universitetet i Agder og førsteamanuensis II ved NTNU. 

Straff er et av de kraftigste uttrykkene vi har for statens autoritet og makt over enkeltmennesker. Det gjør at det trengs en levende og kritisk samtale om dens etiske sider. Spørsmål om hva som er rett og rettferdig straff må stadig diskuteres, og etablerte svar utfordres. I et samfunn preget av kompleksitet og verdimangfold er det viktig at slike temaer blir belyst fra ulike faglige perspektiv og at forskjellige stemmer kommer til orde.
I høst utgis boka «Straffens etikk» på Scandinavian Academic Press, som et bidrag til en slik tverrfaglig og erfaringsbasert samtale om straffens etiske sider. Elleve forskere fra ulike fagdisipliner og tre profesjonsutøvere med lang erfaring fra straffesakskjeden tar her opp aktuelle verdikonflikter, etiske problemer og profesjonsmoralske dilemmaer forbundet med straff, straffeforfølgning og straffegjennomføring.

Fredwall, som er en av redaktørene, vil presentere boka og noen av temaene den tar opp. Han vil i særlig grad snakke om de etiske utfordringene han ser ved måten kriminalomsorgen forstår, tilrettelegger for – og kommuniserer om rehabilitering av domfelte på.

Arr.: Universitetet i Agder i samarbeid med Arendal bibliotek
Gratis, ingen påmelding.

Auditoriet

Terje Emil Fredwall
Malcare WordPress Security